รับตรง59 ระเบียบการ KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 2559 (เพิ่มเติม 3)

รับตรง59 ระเบียบการ KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 2559 (เพิ่มเติม 3)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบรับตรง (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 18 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตบางเขน

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สถิติ
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • พันธุศาสตร์
  • พฤกษศาสตร์
  • สัตววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 8)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมวัสดุ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 8)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 9)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 9)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 9)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตกำแพงแสน

 • คณะเกษตร กำแพงแสน
  • เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 9)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • การท่องเที่ยว
  • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตศรีราชา

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการ-ภาคพิเศษ
  • การตลาด-ภาคพิเศษ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • การบัญชีบริหาร-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโลจิสติกส์-ภาคพิเศษ
  • การเงินและการลงทุน-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 10)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและออกแบบ
  • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ทรัพยากรเกษตร
  • ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
  • ประมง-เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • เคมีประยุกต์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 11)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • การบัญชี
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การเงิน
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สมัครเดิม ที่เคยสมัครและชำระเงินค่าสมัคร โครงการรับตรง มก. (KU Admission)
 • ผ่านคุณสมบัติ และคะแนน GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • คะแนนรวมของวิชาสามัญ/วิชาเฉพาะ ต้องไม่ต่ำกว่าคนสุดท้ายของผู้ผ่านการคัดเลือก KU Admission รอบที่ 1 และ 2
 • ไม่เป็นผ่านผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษา KU Admission และระแบบกลาง (Admission)
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 1,240 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: