รับตรง59 ระเบียบการ KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 2559

รับตรง59 ระเบียบการ KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบรับตรง (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 พฤศจิกายน 2558 – 17 มกราคม 2559
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตบางเขน

 • คณะเกษตร
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • อาหารและโภชนาการ
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
  • เกษตรเขตร้อน
  • 205 คน
  • (หน้า 12)
 • คณะประมง
  • ประมง
  • 140 คน
  • (หน้า 13)
 • คณะวนศาสตร์
  • วนศาสตร์
  • 40 คน
  • (หน้า 14, 42)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สถิติ
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • พันธุศาสตร์
  • พฤกษศาสตร์
  • สัตววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-หลักสูตรนานาชาติ
  • 450 คน
  • (หน้า 15)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเคมี-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมวัสดุ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-ภาคภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ.บริหารธุรกิจ-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-หลักสูตรนานาชาติ
  • 885 คน
  • (หน้า 16)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • สุขศึกษา
  • 20 คน
  • (หน้า 17)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • ธุรกิจการเกษตร
  • เศรษฐศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร-ภาคพิเศษ
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์-ภาคพิเศษ
  • ธุรกิจการเกษตร-ภาคพิเศษ
  • 210 คน
  • (หน้า 18)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาชุมชน
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาพัฒนาการ
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • รัฐศาสตร์-การปกครอง
  • รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • รัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐศาสตร์-บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
  • นิติศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • 56 คน
  • (หน้า 19, 42)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • 20 คน
  • (หน้า 20)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • เทคโนโลยีการบรรจุ-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ-ภาคพิเศษ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ-ภาคพิเศษ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร-หลักสูตรนานาชาติ
  • 365 คน
  • (หน้า 21)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • วรรณคดี-วรรณคดีไทย
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาจีน
  • การท่องเที่ยว
  • ภาษาตะวันออก.จีนธุรกิจ-ภาคพิเศษ
  • ภาษาตะวันออก.ญี่ปุ่นธุรกิจ-ภาคพิเศษ
  • 250 คน
  • (หน้า 22, 42)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การจัดการการผลิต
  • การตลาด
  • การบัญชี
  • การบัญชี-ภาคพิเศษ
  • 290 คน
  • (หน้า 23)
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์
  • 60 คน
  • (หน้า 24)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์ถาปัตย์ธรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • 60 คน
  • (หน้า 25, 42)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • 30 คน
  • (หน้า 26)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตกำแพงแสน

 • คณะเกษตร กำแพงแสน
  • เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์
  • 85 คน
  • (หน้า 27)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร กำแพงแสน
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมการอาหาร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ.โลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
  • 122 คน
  • (หน้า 28)
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • การจัดการเรียนรู้-พลศึกษาและสุขศึกษา
  • การจัดการเรียนรู้-ภาษาอังกฤษศึกษา
  • การจัดการเรียนรู้-คณิตศาสตร์ศึกษา
  • การจัดการเรียนรู้-วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • 45 คน
  • (หน้า 29)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาตะวันออก
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว+ภาคพิเศษ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • การตลาด
  • การตลาด-ภาคพิเศษ
  • การท่องเที่ยว
  • 245 คน
  • (หน้า 30)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-ภาคพิเศษ
  • 30 คน
  • (หน้า 31)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตศรีราชา

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • การตลาด
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การบัญชีบริหาร
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การเงินและการลงทุน
  • การจัดการ-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโลจิสติกส์-ภาคพิเศษ
  • การตลาด-ภาคพิเศษ
  • การบัญชีบริหาร-ภาคพิเศษ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาคพิเศษ
  • การเงินและการลงทุน-ภาคพิเศษ
  • 630 คน
  • (หน้า 32)
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • 254 คน
  • (หน้า 34)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและออกแบบ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต-ภาคพิเศษ
  • 60 คน
  • (หน้า 35)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • เศรษฐศาสตร์
  • 40 คน
  • (หน้า 36)
 • คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ
  • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
  • วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
  • การขนส่งทางทะเล
  • 60 คน
  • (หน้า 37, 42)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ทรัพยากรเกษตร
  • ทรัพยากรเกษตรและการจัดการ
  • การผลิตเทคโนโลยีการอาหาร
  • อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
  • ประมง-เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • สัตวศาสตร์
  • 200 คน
  • (หน้า 38)
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
  • วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • เคมีประยุกต์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • 330 คน
  • (หน้า 39)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • การบัญชี
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การเงิน
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษ
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • 330 คน
  • (หน้า 40)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สาธารณสุขศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • 50 คน
  • (หน้า 41)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า หรือ กศน.
 • มีผลการสอบ GAT/PAT, เฉพาะบางสาขาวิชา
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด, เฉพาะบางสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 5,572 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: