TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง59 ภาคปกติ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์, สมัครทางอินเตอร์เน็ต
  • 7 – 25 มีนาคม 2559
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 7 มีนาคม – 8 เมษายน 2559
 • (หน้า 8)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีโยธา
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • วิศวกรรมการจัดการ
   • วิศวกรรมการผลิต
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • คณิตศาสตร์
   • ฟิสิกส์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เกษตรศาสตร์
   • อาหารและโภชนาการ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ดนตรี
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   • ภาษาจีนและอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • ทัศนศิลป์
   • ดิจิตอลอาร์ต
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • การบัญชี
   • การตลาด
   • การจัดการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การเงิน
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • คณะครุศาสตร์
   • การศึกษาปฐมวัย
   • การประถมศึกษา
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • สังคมศึกษา
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • พลศึกษา
   • ศิลปศึกษา-ทัศนศิลป์
   • ศิลปศึกษา-ดนตรี
   • ศิลปศึกษา-นาฏศิลป์
  • (หน้า 4)

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • การบัญชี
   • การจัดการ
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 5, 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน หรือสอบคัดเลือก ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • สอบปฏิบัติ-สาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า )
 • (ทุนการศึกษา หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลข จ.เลย หรือ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.ขอนแก่น
 • (หน้า 8)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ป้ายกำกับ: