รับตรง59 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ชินวัตร 2559 (5 ครั้ง)

รับตรง59 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ชินวัตร 2559 (5 ครั้ง)

มหาวิทยาลัยชินวัตร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (5 ครั้ง)

กําหนดการรับสมัคร

 • ครั้งที่ 1 : 1 ตุลาคม – 11 ธันวาคม 2558
 • ครั้งที่ 2 : 13 ธันวาคม 2558 – 29 มกราคม 2559
 • ครั้งที่ 3 : 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2559
 • ครั้งที่ 4 : 20 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2559
 • ครั้งที่ 5 : 3 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • โสด อายุระหว่าง 16 – 25 ปี บริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • มีค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 17.5 – 25
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2
 • มีผลการสอบ O-NET วิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิตและวิทย์ (ถ้ามี)
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายรับนักศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4