มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 18 ธันวาคม 2558
  • สมัครผ่านโรงเรียน, ทางไปรษณีย์, ทางอินเตอร์เน็ต
 • 1 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559
  • สมัครด้วยตนเอง
 • (หน้า 9)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีโยธา
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • วิศวกรรมการจัดการ
   • วิศวกรรมการผลิต
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • คณิตศาสตร์
   • ฟิสิกส์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เกษตรศาสตร์
   • อาหารและโภชนาการ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ดนตรี
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   • ภาษาจีนและอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • ทัศนศิลป์
   • ดิจิตอลอาร์ต
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 4)
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • การบัญชี
   • การตลาด
   • การจัดการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การเงิน
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • คณะครุศาสตร์
   • การศึกษาปฐมวัย
   • การประถมศึกษา
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • สังคมศึกษา
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • พลศึกษา
   • ศิลปศึกษา-ทัศนศิลป์
   • ศิลปศึกษา-ดนตรี
   • ศิลปศึกษา-นาฏศิลป์
  • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • การบัญชี
   • การจัดการ
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 โดย ม.6/เทียบเท่า ใช้ 5 ภาคเรียน, ปวส./เทียบเท่า ใช้ 3 ภาคเรียน
 • (หน้า 6, 7)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 10)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบคัดเลือก-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านทางโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานทะเบียนประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์ขอนแก่น
 • (หน้า 10)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ป้ายกำกับ: