รับตรง59 ทุนการศึกษา เพชรพระพิรุณ ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2559

รับตรง59 ทุนการศึกษา เพชรพระพิรุณ ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้ารับทุนการศึกษา เพชรพระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • เป็นนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2559
  • 50 ทุน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
 • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา โดยจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 จึงจะได้รับยกเว้นในภาคการศึกษาถัดไป
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์