รับตรง59 ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2559 (ปรับปรุง/1)

รับตรง59 ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2559 (ปรับปรุง/1)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง/1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 สิงหาคม 2558 – 15 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ทรัพยากรเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
 • (หน้า 3, 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
  • วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เคมีประยุกต์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • (หน้า 4, 8)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • การบัญชี
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษ
  • การเงิน
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • (หน้า 5, 9)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์

คุณสมบัติ

 • วุฒติการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 2,325 คน
 • (หน้า 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบข้อเขียน-นิติศาสตร์
 • สอบสัมภาษณ์-นิติศาสตร์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 13)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์