รับตรง59 ทุนการศึกษา ไผ่ลอดกอ ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2559

รับตรง59 ทุนการศึกษา ไผ่ลอดกอ ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้ารับทุนการศึกษาไผ่ลอดกอ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 6 ทุน
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 10 ทุน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 10 ทุน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 ทุน
 • รวม 36 ทุน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา

 • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมหอพักในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา โดยจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 จึงจะได้รับยกเว้นในภาคการศึกษาถัดไป
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ หน่วยทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต อาคารสถานพยาบาล อาคาร 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์