รับตรง59 ระบบโควตา ราชมงคลล้านนา-น่าน 2559

รับตรง59 ระบบโควตา ราชมงคลล้านนา-น่าน 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • ประมง/พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี เทียบโอน

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • ประมง/พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ
   • การจัดการ
   • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
   • การตลาด
  • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปวส.

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • เทคโนโลยีการอาหาร/สัตวศาสตร์/พืชศาสตร์/ประมง
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ไฟฟ้า
  • ช่างยนต์
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขา และประเภทโควตา (เรียนดี/กีฬา/กิจกรรม/สโมสร/จริยธรรม/ศิลปวัฒนธรรม) กำหนด
 • (หน้า 4, 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นประวัติ/ผลงาน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเอง ที่กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์