TCAS/รับตรง61 โควตาสำหรับ ม.6 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2561

รับตรง59 ประเภทโควตา ราชมงคลล้านนา-พิษณุโลก 2559 (รอบ 1)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 1)

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

ระดับปวส. (รับวุฒิ ม.6/ปวช.)

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง/เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ช่างยนต์
 • (หน้า 4, 17)

ระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ม.6/ปวช.)

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เครื่องจักรกลเกษตร
 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล 5 ปี
   • วิศวกรรมไฟฟ้า 5 ปี
   • วิศวกรรมอุตสาหการ 5 ปี
 • (หน้า 4, 18)

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน (รับวุฒิ ปวส.)

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง
   • เครื่องจักรกลเกษตร
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • (หน้า 5, 20)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. หรือปวส.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด และตามแต่ละประเภทของโควตาที่สมัคร (โควตาภายใน/เรียนดี/ความสามารถพิเศษ/สร้างสรรค์สังคม/ทั่วไป)
 • (หน้า 17)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน-เฉพาะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านสถานศึกษา/โรงเรียน หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
 • (หน้า 6, 23)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29