รับตรง59 ประเภทโควตา ราชมงคลล้านนา-ลำปาง 2559

รับตรง59 ประเภทโควตา ราชมงคลล้านนา-ลำปาง 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 6)

ระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ม.6/ปวช.)

 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • ประมง/พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์
 • (หน้า 4)

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน (รับวุฒิ ปวส.)

 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง
 • (หน้า 4)

ระดับปวส. (รับวุฒิ ม.6/ปวช.)

 • การตลาด
 • การจัดการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เทคโนโลยีการอาหาร/สัตวศาสตร์/พืชศาสตร์/ประมง
 • (หน้า 5)

ระดับปวส. (รับวุฒิ ปวช.)

 • ไฟฟ้า
 • ช่างยนต์
 • เทคนิคอุตสาหกรรม
 • การบัญชี
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือปวส.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ-เฉพาะปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2, 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษาฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์