รับตรง59 โควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจฯ ราชมงคลล้านนา-เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 โควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจฯ ราชมงคลล้านนา-เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประเภทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 30 ตุลาคม 2558
 • (หน้า 3)

ระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ม.6/ปวช.)

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม-เรียนที่อ.จอมทอง
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
  • การจัดการ-การจัดการทั่วไป-เรียนที่อ.จอมทอง
  • การตลาด
  • การตลาด-ภาคพิเศษ
  • การตลาด-การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-เรียนที่อ.จอมทอง
  • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
  • การบัญชี จอมทอง
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาคพิเศษ
 • International Business Management
 • (หน้า 4)

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน (รับวุฒิ ปวส.)

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การตลาด
  • การตลาด-ภาคพิเศษ
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
  • การบัญชี-ภาคพิเศษ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
  • การจัดการ-การจัดการทั่วไป-ภาคพิเศษ
  • การจัดการ-การจัดการสำนักงาน
  • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • (หน้า 4)

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ เรียนฟรี (รับวุฒิ ม.6/ปวช.)

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การตลาด-การจัดการธุรกิจค้าปลีก-ภาคพิเศษ-โครงการร่วม บ.เซ็นทรัล
  • การตลาด-การจัดการธุรกิจค้าปลีก-ภาคพิเศษ-โครงการร่วม บ.ซีพีออลล์
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 โดย ม.6/ปวช. ใช้ 4 ภาคการศึกษา ส่วน ปวส. ใช้ 2 ภาคการศึกษา กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • (หน้า 2, 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า )

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์