รับตรง59 เรียนดี, ความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏลำปาง 2559

รับตรง59 เรียนดี, ความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏลำปาง 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 20 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาอังกฤษและจิตวิทยา การศึกษาและแนะแนว
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • คอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • อุตสาหกรรมศิลป์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี
  • เทคโนโลยีพลังงาน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เกษตรศาสตร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีโยธา
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีเซรามิกส์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ดนตรี
  • การพัฒนาชุมชน
  • การท่องเที่ยว
  • ศิลปะและการออกแบบ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • นิเทศศาสตร์
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี
  • การบัญชี
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 4 ปี
  • การเมืองและการปกครอง
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี
  • มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • ประเภทเรียนดี
  • ระดับปริญญาตรี 5 ปี
   • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • ระดับปริญญาตรี 4 ปี
   • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ประเภทความสามารถพิเศษ
  • มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และกิจกรรมวิชาการ ฯลฯ
  • ระดับปริญญาตรี 5 ปี
   • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ระดับปริญญาตรี 4 ปี
   • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 2,445 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน-เฉพาะประเภทความสามารถพิเศษ
 • สอบวัดแววความเป็นครู-เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านสถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์