ปฏิทินรับตรง59 โควตาภาคเหนือ และโครงการพิเศษ ม.นเรศวร 2559

ปฏิทินรับตรง59 โควตาภาคเหนือ และโครงการพิเศษ ม.นเรศวร 2559

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศกำหนดการและรายละเอียดเบื้องต้น การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาภาคเหนือ และโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

มาแล้ว !!! ระเบียบการรับตรง 59 โควตาภาคเหนือ ม.นเรศวร 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครผ่านโรงเรียน
  • 1 – 20 พฤศจิกายน 2558
 • โรงเรียนส่งใบสมัครให้มหาวิทยาลัย
  • 1 – 24 พฤศจิกายน 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
  • 18 มกราคม 2559
 • ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาล ม.นเรศวร
  • 21 – 23 มกราคม 2559
 • สอบสัมภาษณ์
  • 24 มกราคม 2559
 • ประกาศผล
  • 27 มกราคม 2559

โควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ทุกสาขาวิชา
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 1 / PAT 2
   • 238 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ทุกสาขาวิชา
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 1 / PAT 2
   • 441 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ทุกสาขาวิชา
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 1 / PAT 3
   • 364 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 4
   • 42 คน
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ทุกสาขาวิชา
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 6
   • 126 คน
 • คณะแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
   • ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 1 / PAT 2 / กสพท
   • 46 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 1 / PAT 2
   • 14 คน
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
   • ผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 1 / PAT 2
   • 30 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
   • บริบาลเภสัชกรรม
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 2
   • 70 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 2
   • 28 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 2
   • 84 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ทุกสาขาวิชา
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 2
   • 161 คน
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • กายภาพบำบัด
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 2
   • 189 คน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 2
   • 98 คน
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • เกรด 5 เทอม / GAT
   • 175 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ทุกสาขาวิชา
   • เกรด 5 เทอม / GAT
   • 140 คน
 • คณะสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกรด 5 เทอม / GAT
   • 259 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • ทุกสาขาวิชา
   • เกรด 5 เทอม / GAT
   • 119 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 1
   • 42 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 1
   • 154 คน
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 1
   • 56 คน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 1
   • 70 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • ไทย/อังกฤษ
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 5
   • 84 คน
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • คณิต/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 1 / PAT 2 / PAT 5
   • 84 คน
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
   • เกรด 5 เทอม / GAT
   • 28 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-นานาชาติ
   • ทุกสาขาวิชา
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 1
   • 84 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
   • เกรด 5 เทอม / GAT / PAT 1
   • 28 คน
 • *** ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

รับตรง โครงการพิเศษ

 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ ทางด้านกีฬา
  • เทควัน โดคาราเต้ เปตอง ยูโด ว่ายน้ำ ครอสเวิร์ด ฟุตบอลชาย ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลชาย บาสเกตบอลชาย บาสเกตบอลหญิง ยิงปืน กอล์ฟ เทนนิส
  • รวม 62 คน
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โตรงการลูกพระพิฆเนศ)
  • ด้านดนตรี
   • กีตาร์ เบสกีตาร์ กลองชุด ทรัมเป็ตสไลด์ ทรอมโบน แซกโซโฟน เครื่องประกอบจังหวะ
   • รวม 15 คน
  • ด้านนักร้อง
   • รวม 10 คน
  • ด้านหางเครื่อง
   • รวม 20 คน
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ ทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 20 คน
   • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 20 คน
   • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 20 คน
 • *** ยกเลิกโครงการพิเศษด้านวิชาการ, โครงการนำร่อง, โครงการเฉพาะกิจ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ