ปฏิทินรับตรง59 คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559 (3 รอบ)

ปฏิทินรับตรง59 คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559 (3 รอบ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศกำหนดการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะดุริยางคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (3 รอบ)

ข่าวด่วน

มาแล้ว !!! ระเบียบการรับตรง59 คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559 (3 รอบ)

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบหนึ่ง : 17 สิงหาคม – 25 กันยายน 2558
 • รอบสอง : 2 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2558
 • รอบสาม : 1 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2559

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะดุริยางคศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีและธุรกิจบันเทิง
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • การแสดงดนตรี
   • ดนตรีแจ๊ส
   • ดนตรีเชิงพาณิชย์

กระบวนการคัดเลือก

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์
 • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
  • สอบทฤษฏี
  • สอบปฏิบัติ

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

ปฏิทินรับตรง59 คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559 (3 รอบ)

เว็บไซต์