TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ศิลปากร 2561

รับตรง59 คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559 (3 รอบ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (3 รอบ)

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบหนึ่ง : 17 สิงหาคม – 25 กันยายน 2558
 • รอบสอง : 2 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2558
 • รอบสาม : 1 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะดุริยางคศาสตร์
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • การแสดงดนตรี 30 คน
   • ดนตรีแจ๊ส 30 คน
   • ดนตรีเชิงพาณิชย์ 35 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีและธุรกิจบันเทิง 50 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • สำหรับผู้สมัครหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
  • มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้องได้ดี
  • มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 145 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
  • สอบทฤษฏีดนตรี
  • สอบโสตทักษะ
  • สอบปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้อง/สัมภาษณ์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4