TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง59 กระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 24 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีภูมิลำเนาในอำเภอที่ขายการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน หรือบิดาหรือมารดา มีทะเบียนบ้านอยู่ไหนอำเภอนั้น ไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกัน (เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นม.4 และ ม.5 แต่ละชั้นปีไม่ต่ำกว่า 3.25
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • เชียงใหม่ 8 คน
 • ลำปาง 5 คน
 • แพร่ 3 คน
 • ลำพูน 2 คน
 • แม่ฮ่องสอน 2 คน
 • เชียงราย 8 คน
 • น่าน 5 คน
 • พะเยา 3 คน
 • – รวม – 36 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5