รับตรง59 นร.ในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือ) ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 นร.ในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือ) ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือ) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

และสามารถยื่นคะแนนสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอื่นๆอีก 15 สถาบัน ดังนี้

ม.พายัพ
ม.ฟาร์อีสเทอร์น
ม.นอร์ทเชียงใหม่
ม.สงขลานครินทร์
ม.ขอนแก่น
ม.หอการค้าไทย
ม.อัชสัมชัญ
ม.กรุงเทพ
ม.แม่ฟ้าหลวง
ม.ราชภัฏเชียงราย
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ม.แม่โจ้
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ม.ศรีปทุม
ม.หาดใหญ่
(หน้า 13)

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 24 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ เฉพาะม.เชียงใหม่ กลุ่มวิทย์-คณิต

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กิจกรรมบำบัด
  • รังสีเทคนิค
  • กายภาพบำบัด
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี/เคมีอุตสาหกรรม/ชีวเคมี/เคมีเทคโนโลยี
  • ชีววิทยา/จุลชีววิทยา/สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์/วัสดุศาสตร์
  • ธรณีวิทยา
  • อัญมณีวิทยา
  • คณิตศาสตร์/สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • พืชไร่/พืชสวน/สัตวศาสตร์/กีฏวิทยา/โรคพืช
 • (หน้า 16)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/วิศวกรรมกระบวนการอาหาร/เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเหมืองแร่
  • วิศวกรรมเครื่องกล-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย-หลักสูตรสองภาษา
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • คณิตศาสตร์
  • พลศึกษา
 • (หน้า 17)
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบริหารธุรกิจ-ภาคพิเศษ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะรัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
  • การออกแบบ
  • สื่อศิลปะและการออกแบบ
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
  • แอนิเมชั่น
  • วิศวกรรมซอฟแวร์-นานาชาติ
  • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • (หน้า 18)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • ทัศนมาตรศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
 • คณะการสื่อสารมวลชน
  • ควบ 2 ปริญญา
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • ควบ 2 ปริญญา
 • (หน้า 19)

สาขาที่เปิดรับ เฉพาะม.เชียงใหม่ กลุ่มภาษาต่างประเทศ

 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ธุรกิจศึกษา
  • ประถมศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • ประวัติศาสตร์
  • บ้านและชุมชน
  • สารสนเทศศึกษา
  • ปรัชญา
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • การท่องเที่ยว
 • (หน้า 20)
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบริหารธุรกิจ-ภาคพิเศษ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์-ปริญญาตรี/โทสองภาษา
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สังคมศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองและการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การระหว่างประเทศ
 • คณะนิติศาสตร์
 • (หน้า 22)
 • คณะวิจิตรศิลป์
  • ศิลปะภาพพิมพ์
  • จิตรกรรม
  • ประติมากรรม
  • สหศาสตร์ศิลป์
  • ศิลปะไทย
  • การออกแบบ
  • ศิลปะการถ่ายภาพ
  • สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
  • ศิลปะการดนตรีและการแสดง
 • คณะการสื่อสารมวลชน
  • ควบ 2 ปริญญา
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • คุวบ 2 ปริญญา
 • (หน้า 23)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัด ในเขตพัฒนาภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • 4,281 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: