TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง59 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 24 สิงหาคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 ม.5 ม.6 ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี และมีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นม.4 และ ม.5 แต่ละชั้นปีไม่ต่ำกว่า 3.25
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • เชียงใหม่ 15 คน
 • ลำปาง 9 คน
 • แพร่ 3 คน
 • ลำพูน 3 คน
 • แม่ฮ่องสอน 3 คน
 • เชียงราย 13 คน
 • น่าน 8 คน
 • พะเยา 3 คน
 • – รวม – 57 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5