รับตรง58 ผู้พิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 (ครั้งที่ 2)

รับตรง58 ผู้พิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง โครงการผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 – 28 กรกฎาคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมชีวการแพทย์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คณะสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้พิการทางการได้ยิน สูญเสียการได้ยินระดับน้อย ที่ใช้เครื่องช่วยฟังจนสามารถได้ยินในระดับปกติ และสามารถสื่อสารได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  • วิศวกรรมไฟฟ้า – เป็นผู้พิการทางการได้ยิน สูญเสียการได้ยินระดับน้อย ที่ใช้เครื่องช่วยฟังสามารถได้ยินในระดับปกติและสามารถสื่อสารได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – เป็นผู้พิการทางร่างกาย สามารถช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหวได้ในชีวิตประจำวัน สามารถใช้มือและเท้า ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนได้ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน หรือมีสายตาเลือนราง ต้องใช้เทคโนโลยีในการขยายจอภาพได้ดี และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์ – เป็นผู้พิการทางร่างกาย สามารถช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหวได้ในชีวิตประจำวัน สามารถใช้มือและเท้า ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เป็นผู้พิการทางร่างกาย สามารถช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหวได้ในชีวิตประจำวัน สามารถใช้มือและเท้า ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 8 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6