รับตรง58 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ SISA ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2558 (รอบสุดท้าย)

รับตรง58 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ SISA ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2558 (รอบสุดท้าย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสุดท้าย)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

  • วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
    • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
  • สาขาการสร้างภาพยนตร์
  • สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล

คุณสมบัติ

  • สำหรับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์