รับตรง58 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

รับตรง58 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 24 กรกฎาคม 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการภูมิสังคม 40 คน
   • การจัดการภูมิวัฒนธรรม 40 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • ไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจำปีการศึกษา 2558
 • ไม่เป็นผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ ในรอบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558
 • มีผลการสอบ GAT / วิชาสามัญ 7 วิชา (วิชาสังคม) ประจำปีการศึกษา 2558
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • แฟ้มสะสมผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์