รับตรง58 ภาคปกติ ประเภททั่วไป ม.ราชภัฏเชียงราย 2558 (เพิ่มเติม)

รับตรง58 ภาคปกติ ประเภททั่วไป ม.ราชภัฏเชียงราย 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2558
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ฟิสิกส์
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เคมี
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาอังกฤษ-ภาษาศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
   • ภาษาอังกฤษศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
   • ภาษาเกาหลี
   • ภาษาและวัฒนธรรมไทย-สำหรับชาวต่างชาติ
   • ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทั่วไป
   • การตลาด
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การสื่อสารสื่อใหม่
   • การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • นวัตกรรมการออกแบบ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีก่อสร้าง
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมพลังงาน
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • นวัตกรรมการออกแบบ
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   • การพัฒนาสังคม
   • ทัศนศิลป์
   • ดนตรี
   • คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
   • การจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
   • นวัตกรรมสังคม
   • สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น
   • ชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
   • คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยาสังคม-จิตวิทยาอุตสาหกรรม
   • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • กราฟฟิคดีไซน์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 5)
 • สำนักวิชาบัญชี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 6)
 • สำนักวิชาการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการการท่องเที่ยว
   • การบริหารโรงแรม
  • (หน้า 6)
 • สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 6)
 • สำนักวิชากฎหมาย
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการท่าอากาศยาน
   • การจราจรทางอากาศ
   • การขนส่งทางอากาศ
   • นักบินพาณิชย์ตรี-นานาชาติ
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
  • หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 8)

จำนวนรับ

 • 3,876 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สมัครเข้าศึกษา
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: