รับตรง58 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลธัญบุรี 2558 (เพิ่มเติม)

รับตรง58 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลธัญบุรี 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทสอบตรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 17 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาม.6 ปวช.
  • เคยสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภท สอบตรง ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือผู้ที่สมัครสอบในระบบการ Admission โดยนำคะแนนมายื่นเพื่อสมัครสอบ

จำนวนรับ

  • 50 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครได้ที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ห้องทะเบียน ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับตรง58 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลธัญบุรี 2558 (เพิ่มเติม)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์