รับตรง58 ประเภททั่วไป ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2558 (เพิ่มเติม 1)

รับตรง58 ประเภททั่วไป ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2558 (เพิ่มเติม 1)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤษภาคม – 3 กรกฎาคม 2558 : สมัครทางอินเตอร์เน็ต, สมัครทางไปรษณีย์
 • 2 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 : สมัครด้วยตนเอง
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   • เทคนิคอุตสาหกรรม
   • ช่างยนต์
   • อิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • ไฟฟ้ากำลัง
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
   • เทคโนโลยีการเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การเงิน
   • การตลาด
   • การเลขานุการ
  • (หน้า 11)
 • ระดับปริญญาตรี
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
   • พืชศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์การประมง
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
   • การตลาด-การบริหารการตลาด
   • การตลาด-การจัดการธุรกิจค้าปลีก
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การบริหารธุรกิจการเกษตร
   • การบัญชี
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • เคมี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • จุลชีววิทยา
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • สถิติสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   • ภูมิสถาปัตยกรรม
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมโยธา
  • คณะศิลปศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • การท่องเที่ยว
   • การโรงแรม
  • (หน้า 16)
 • ระดับปริญญาตรี เทียบโอน / ต่อเนื่อง
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีโทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
   • วิทยาศาสตร์การประมง
   • พืชศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • สัตวศาสตร์
   • เทคโนโลยีการเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   • การตลาด
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
   • การบัญชี
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   • สถาปัตยกรรม
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเครื่องกล
 • (หน้า 25)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ที่เลือกสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์