รับตรง58 ประเภทสอบคัดเลือก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 2558 (เพิ่มเติม)

รับตรง58 ประเภทสอบคัดเลือก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 5 กรกฎาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สถิติประยุกต์
   • คณิตศาสตร์
   • จุลชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
   • ศิลปกรรม
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การพัฒนาชุมชน
 • คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
   • การตลาด
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการทั่วไป
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีการก่อสร้าง
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การประมง
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
 • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
   • มัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก หรือพิจารณาคะแนนสอบครั้งก่อน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครได้ที่ งานรับศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารประสิทธิ์สุนทโรทกชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์