รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2558 (เพิ่มเติม)

รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ทั่วประเทศ คณะโบราณคดี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 – 26 มิถุนายน 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะโบราณคดี
  • สาขาวิชาโบราณคดี 10 คน
  • สาขาวิชาภาษาไทย 12 คน
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่น เทียบเท่า
 • มีผลการเรียนสะสม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT / PAT ประจำครั้งที่ 1/2558 หรือ 2/2558
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
 • ไม่เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคณะโบราณคดี ของโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

จำนวนรับ

 • 23 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เว็บไซต์