รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา 2558

รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคปกติ และโครงการศึกษาเพื่อปวงชน ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 26 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 2)

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคปกติ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • เกษตรศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ภูมิสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • ชีววิทยา
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • สถิติประยุกต์
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 13)
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 13)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • การพัฒนาสังคม
  • การจัดการโรงแรม
  • (หน้า 14)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • ทัศนศิลป์
  • (หน้า 15)
 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีก่อสร้าง
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • เทคโนโลยีเซรามิค
  • (หน้า 15)
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สถาปัตยกรรม
  • (หน้า 16)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • การสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 16)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การเงินและการธนาคาร
  • การจัดการ
  • (หน้า 16)
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 17)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
  • (หน้า 17)

โครงการศึกษาเพื่อปวงชน

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ฟิสิกส์
  • คหกรรมศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 18)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีนสาร
  • สนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • การพัฒนาสังคม
  • การจัดการโรงแรม
  • (หน้า 18)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 19)
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • (หน้า 19)
 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีก่อสร้าง
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • เทคโนโลยีเซรามิค
  • (หน้า 19)
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขชุมชน
  • (หน้า 20)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • การสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 20)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การเงินและการธนาคาร
  • การจัดการ
  • (หน้า 20)
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 21)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
  • (หน้า 21)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 7)

จำนวนรับ

 • ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 1,080 คน
 • การศึกษาเพื่อปวงชน (เสาร์-อาทิตย์) 1,105 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบเฉพาะทาง (บางคณะ)
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4, 22)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์