TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง58 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2558 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 26 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การปกครองท้องถิ่น 50 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 10 คน
   • การจัดการนวัตกรรมสังคม 50 คน
   • ภาษาไทย 5 คน
   • การจัดการทางวัฒนธรรม 10 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 125 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5