TCAS/รับตรง61 ประเภทโครงการต่างๆ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561

รับตรง58 ภาษาตะวันออก-จีน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 – 30 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบข้อเขียนวิชาภาษาจีน
 • สัมสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6