รับตรง58 ใช้คะแนน GAT/PAT มหาวิทยาลัยทักษิณ 2558 (ครั้งที่ 3)

รับตรง58 ใช้คะแนน GAT/PAT มหาวิทยาลัยทักษิณ 2558 (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง วิธีทั่วไป โดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 26 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-สงขลา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน-พัทลุง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   • การเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา-พัทลุง
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
   • วิทยาการศาสตร์การกีฬา
 • คณะศึกษาศาสตร์-สงขลา
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • การวัดและประเมินทางการศึกษา
   • พลศึกษา
   • การศึกษาปฐมวัย
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์-เคมี
   • วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
   • คณิตศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์-พัทลุง
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีคะแนน GAT/PAT ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 4)

จำนวนรับ

 • 199 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์