รับตรง58 ภาษาเพื่ออาชีพ-นานาชาติ มศว 2558 (ครั้งที่ 2)

รับตรง58 ภาษาเพื่ออาชีพ-นานาชาติ มศว 2558 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอาชีพ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที 2)

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 30 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอาชีพ-หลักสูตรนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือมีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE “O” Level ไม่ต่ำกว่า C หรือ GED ไม่ต่ำกว่า 2250
 • หากผู้สมัครมีผลคะแนนดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
  • TOEFL
   • Paper Based — ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
   • Computer Based — ไม่ต่ำกว่า 120 หรือ
   • Internet Based — ไม่ต่ำกว่า 40 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 4 หรือ
  • CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 50
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 70 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6