TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

รับตรง58 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2558 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 – 30 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 9)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประมง
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทียบโอน
 • คณะศิลปศาสตร์
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
  • ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละคณะกำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 (เฉพาะคณะเกษตรศาสตร์ บางรูปแบบ)
 • (หน้า 2, 5)

จำนวนรับ

 • 275 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ (ถ้ามี)
 • ทดความรู้ทางวิชาการ (ถ้ามี)
 • สอมสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10