รับตรง58 ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา 2558 (รอบหลัง Admissions)

รับตรง58 ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา 2558 (รอบหลัง Admissions)

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบหลัง Admissions)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 – 19 มิถุนายน 2558
 • (หน้า )

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การประมง
   • เกษตรศาสตร์
   • ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 6)
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
   • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
  • (หน้า 6)
 • โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การส่งเสริมสุขภาพ
   • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาการและสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจ
   • การตลาด
   • การท่องเที่ยว
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การประชาสัมพันธ์
   • การสื่อสารสื่อใหม่
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
   • สถิติ
   • อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จุลชีววิทยา
   • ชีวเคมี
   • โภชนาการและโภชนบำบัด
  • (หน้า 8)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาไทย
   • ภาษาฝรั่งเศส
  • (หน้า 8)
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • พัฒนาสังคม
  • (หน้า 8)
 • วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เคมี+วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ตรีควบโท
   • ชีววิทยา+วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ตรีควบโท
   • จุลชีววิทยา+วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ตรีควบโท
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการสอบ GAT
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 6)

จำนวนรับ

 • 930 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์