รับตรง58 ขยายโอกาสศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม 2558

รับตรง58 ขยายโอกาสศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม 2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบปกติ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 25 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการอาหาร 30 คน
   • เทคโนโลยีชีวภาพ 30 คน
   • เทคโนโลยีการเกษตร 30 คน
   • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 20 คน
   • สัตวศาสตร์ 30 คน
   • ประมง 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • มีผลการสอบ O-NET
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 160 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สัมสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์