TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง58 ทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2558 (รอบพิเศษ)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบพิเศษ)

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2558
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • อาเซียนศึกษา
  • ไทยศึกษาบูรณาการ
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • สำนักวิชาการจัดการ
  • บัญชี
  • บริหารธุรกิจ-การเงิน/การตลาด/การจัดการ/ทรัพยากรมนุษย์/โลจิสติกส์
  • เศรษฐศาสตร์
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • การจัดการสารสนเทศดิจิตอล
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-ประมง
  • อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีชีวภาพ
  • อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีอาหาร
 • สำนักวิชาวิศวกรรมและทรัพยากร
  • วิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์/ยาง/ไม้
  • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • 955 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5