รับตรง58 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2558 (รอบ 2)

รับตรง58 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2558 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 19 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ-ภาคปกติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-เทียบโอน-ภาคสมทบ
  • วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม-ภาคปกติ
  • (หน้า 2, 5)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • ระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟต์แวร์-ภาคปกติ
  • ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-ภาคปกติ
  • ระบบสารสนเทศ-การจัดการระบบสารสนเทศ-ภาคปกติ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาคภาษาอังกฤษ-ภาคสมทบเรียนในเวลา
  • การบัญชี-การบัญชีบริหาร-เทียบโอน-ภาคปกติ
  • การบัญชี-การบัญชีการเงิน-เทียบโอน-ภาคปกติ
  • ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน-ภาคสมทบ
  • การตลาด-การจัดการค้าปลีก-ภาคสมทบเรียนในเวลา
  • (หน้า 2, 6)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคปกติ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-ภาคปกติ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-ภาคปกติ
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค-ภาคปกติ
  • วิศวกรรมโยธา-ภาคปกติ
  • เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ-ภาคปกติ
  • วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์-ภาคปกติ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-เทียบโอน-ภาคปกติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมโยธา-ภาคสมทบ
  • วิศวกรรมการบำรุงรักษา-ภาคสมทบ
  • (หน้า 3, 7)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล-5 ปี-ภาคปกติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ-5 ปี-ภาคปกติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง-5 ปี-ภาคปกติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์-5 ปี-ภาคปกติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-5 ปี-ภาคปกติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล-อสบ.ต่อเนื่อง-ภาคปกติ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-อสบ.ต่อเนื่อง-ภาคปกติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์-อสบ.ต่อเนื่อง-ภาคปกติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อสบ.ต่อเนื่อง-ภาคปกติ
  • (หน้า 3, 8)
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • เทคโนโลยีเสื้อผ้า-ภาคปกติ
  • เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ-ภาคปกติ
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ-ภาคปกติ
  • (หน้า 4, 9)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-ภาคปกติ
  • เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น-ภาคปกติ
  • (หน้า 4, 10)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-ภาคปกติ
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์-ภาคปกติ
  • (หน้า 4, 11)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5)

จำนวนรับ

 • 665 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ คณะที่เปิดรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์