TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง58 โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558 (รอบที่ 2)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 12 มิถุนายน 2558 : สมัครทางไปรษณีย์
 • 8 – 12 มิถุนายน 2558 : สมัครด้วยตนเอง
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก 10 คน
  • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 10 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับสถาปัตยกรรมหลัก
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับภูมิสถาปัตยกรรม
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 / PAT 4
 • มีสมุดรวบรวมผลงาน
 • มีเอกสารรับรองความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นสมุดรวบรวมผลงาน
 • ยื่นเอกสารรับรองความสามารถพิเศษ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7