TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง58 นโยบายสังคมและการพัฒนา-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2558 (รอบที่ 3)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • IELTS (Academic) – ไม่ต่ำกว่า 6 หรือ
  • TOEFL
   • Computer-based – ไม่ต่ำกว่า 173 หรือ
   • Paper-based – ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   • Internet-based – ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
  • TU-GET – ไม่ต่ำกว่า 500
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 60 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6