TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง58 สาขาวิชาสถิติ-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • 2 – 22 มิถุนายน 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ภาคพิเศษ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบ O-NET
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

  • ส่งใบสมัครได้ที่ อาคาร 45 ปี ชั้น 9 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์