TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง58 ภูมิศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 11 มิถุนายน 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.25
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2

จำนวนรับ

  • 100 คน

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์