TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง58 วิธีพิเศษ ยุโรปศึกษา:อังกฤษ-ฝรั่งเศส ม.สงขลาฯ-ภูเก็ต 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา:อังกฤษ-ฝรั่งเศส หลักสูตรนานาชาติ คณะวิเทศศึกษา โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิเทศศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชายุโรปศึกษา:อังกฤษ-ฝรั่งเศส
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
 • มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการคัดเลือก
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ส่งใบสมัครได้ที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4