TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง58 ความสามารถทางภาษา ยุโรปศึกษา:อังกฤษ-ฝรั่งเศส ม.สงขลาฯ-ภูเก็ต 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถทางภาษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา:อังกฤษ-ฝรั่งเศส หลักสูตรนานาชาติ คณะวิเทศศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิเทศศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชายุโรปศึกษา:อังกฤษ-ฝรั่งเศส
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลทดสอบวัดความสามารถทางภาษา อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEIC — ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือ
  • DELF — ไม่ต่ำกว่า ระดับ A2 หรือ
  • เป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศสในฐานะเจ้าของภาษา
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบทางภาษา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ส่งใบสมัครได้ที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4