รับตรง58 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558

รับตรง58 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 มีนาคม – 26 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • นิเทศศาสตร์
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • สาธารณสุขชุมชน
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การท่องเที่ยว
  • การพัฒนาชุมชน
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ
  • สารสนเทศศาสตร์
 • (เสาร์-อาทิตย์ หน้า 5)
 • (จันทร์-เสาร์ หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 9)

จำนวนรับ

 • 3,145 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สมัครเรียน
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • (หน้า 14)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์