TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง58 คณะวิศวกรรมศาสตร์-นานาชาติ จุฬา 2558 (รอบที่ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
   • วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ 7 คน
   • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 20 คน
   • วิศวกรรมอากาศยาน 10 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL / IELTS / CU-TEP
 • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • CU-AAT (Math Section) / SAT I (Math) + SAT II (Math 2)
 • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • CU-ATS / SAT II (Physics และ Chemistry)
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 37 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5