รับตรง58 ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2558 (รอบที่ 2)

รับตรง58 ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2558 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 2 – 12 มิถุนายน 2558
  • (หน้า 20)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
      • สถิติประยุกต์
      • คหกรรมศาสตร์
      • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
      • เคมี
      • ชีววิทยา
    • (หน้า 4)
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
    • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
      • เทคโนโลยีการเกษตร
      • เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
      • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
      • เกษตรศาสตร์
    • (หน้า 4)
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
      • ศิลปกรรม
    • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
      • รัฐประศาสนศาสตร์
    • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
      • รัฐศาสตร์
    • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
      • ภาษาไทย
      • ดนตรี
      • การพัฒนาชุมชน
      • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
      • ภาษาจีน
    • (หน้า 4)
  • คณะนิติศาสตร์
    • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
      • นิติศาสตร์
    • (หน้า 5)
  • คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
    • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
      • ออกแบบผลิตภัณฑ์
      • การออกแบบ-ออกแบบฟิก
      • การออกแบบ-ออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย
    • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
      • อัญมณีศาสตร์
    • (หน้า 5)
  • คณะวิทยาการจัดการ
    • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
      • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
      • การท่องเที่ยว
    • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
      • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      • การจัดการ
      • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
      • การเงินการธนาคาร
      • การตลาด
    • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
      • การบัญชี
    • (หน้า 6)
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
    • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
      • วิศวกรรมโยธา
      • วิศวกรรมโลจิสติกส์
      • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
      • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
    • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
      • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีอุตสาหการ
      • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีเครื่องกล
    • (หน้า 6)
  • คณะนิเทศศาสตร์
    • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
      • การสื่อสารมวลชน
      • การสื่อสารบูรณาการ
    • (หน้า 7)
  • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
      • เทคโนโลยีสารสนเทศ
      • วิทยาการคอมพิวเตอร์
      • ภูมิสารสนเทศ
      • เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 2)

จำนวนรับ

  • 1,341 คน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 20)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ กองบริการการศึกษา อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  • (หน้า 20)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ป้ายกำกับ: