รับตรง58 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 (ครั้งที่ 2)

รับตรง58 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 20 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
   • เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
   • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์เกษตร-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 10)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 12)
 • คณะพลศึกษา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
   • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • สาธารณสุขศาสตร์-สาธารณสุขชุมชน
   • สาธารณสุขศาสตร์-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ผู้นำนันทนาการ
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • พลศึกษา
   • สุขศึกษาและพลศึกษา
  • (หน้า 14)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
  • (หน้า 18)
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
  • (หน้า 20)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • อัญมณีและเครื่องประดับ
   • ฟิสิกส์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • (หน้า 22)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมชีวการแพทย์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 28)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • (หน้า 30)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชนเมือง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • การตลาด
   • การเงิน
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • (หน้า 33)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • นวัตกรรมการสื่อสาร-หลักสูตรสองภาษา
   • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 37)
 • สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต-ภาษาไทย
  • (หน้า 41)

คุณสมบัติ

 • มีผลการสอบ GAT / PAT และ/หรือวิชาสามัญ 7 วิชา
 • มีผลการสอบ O-NET
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 6)

จำนวนรับ

 • 512 คน
 • (หน้า 42)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ (ถ้ามี)
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: