มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รับตรง58 ภาคปกติ รอบทั่วไป ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภาษาจีน
  • การพัฒนาชุมชน
  • สารสนเทศศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • สัตวศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การปกครองท้องถิ่น
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • รัฐศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • พละศึกษา
  • ดนตรีศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ศิลปศึกษา
  • สังคมศึกษา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • การจัดการ
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6