สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับตรง58 วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558 (รอบ 2)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 / 4.00 หรือเทียบเท่าดังนี้
  • SAT (Math) or SAT (Math Level I or Math Level II) — ไม่ต่ำกว่า 600 หรือ
  • ACT (Math) — ไม่ต่ำกว่า 24 หรือ
  • AP (Math) — ไม่ต่ำกว่า 4 หรือ
  • GCE A-Level or GCE AS-Level (Math) — ไม่ต่ำกว่า B หรือ
  • GCE O-Level or GCSE or IGCSE (Math) — ไม่ต่ำกว่า A หรือ
  • IB-Diploma (Math) — ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ
  • NCEA (ระดับ 2 หรือ 3) ในวิชาคณิตศาสตร์ หรือ
  • CU-AAT (คณิตศาสตร์) — ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  • PAT 1 (คณิตศาสตร์) — ไม่น้อยกว่า 75 หรือ
  • เทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00 / 4.00 หรือเคยศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเทียบเท่าดังนี้
  • IELTS — ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
  • TOEFL (iBT) — ไม่น้อยกว่า 61 หรือ
  • CU-TEP — ไม่น้อยกว่า 65 (จาก 120) หรือ
  • TU-GET — ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
  • GAT (ส่วนที่ 2) — ไม่น้อยกว่า 100 หรือ
  • เทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน หรือยืนผลการสอบ
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5