TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง58 จิตวิทยา-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ ภาคจิตวิทยา
   • สาขาจิตวิทยาคลินิก 25 คน
   • สาขาจิตวิทยาชุมชน 30 คน
   • สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ 28 คน
   • สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 30 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • มีผลการสอบ O-NET

จำนวนรับ

 • 113 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์